Politika kvaliteta

Najviše rukovodstvo Pera Elektro d.o.o. uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njeno ostvarenja.

Politika kvaliteta ISO 9001:2015

Pera Elektro d.o.o.utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje proizvodi i isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj Pera Elektro d.o.o. je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu proizvodnje elektro ormana i elektro instalacija. Ovaj cilj Pera Elektro d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda

ISO 9001:2015

što obuhvata:

  • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika,
  • Stalnu modernizaciju internih resursa,
  • Ostvarenje liderske uloge i posvećenost rukovodstva,
  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu proizvodnje elektro ormana i elektro instalacija,
  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
  • Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda,
  • Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i procese proizvodnje,
  • Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima,
  • Politika je saopštena da se razume i primenjuje unutar organizacije,
  • Politika je održavana i dostupna relevantnim zainteresovanim stranama

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Pera Elektro d.o.o. u naporima za stalno poboljšavanje.