Industrijski ormari

Ormari toplotne podstanice

Ormari toplotne podstanice

  • Primenjuju se za daljinsko komandovanje pumpama u toplotnim podstanicama.
  • Izrađuju se po svim važećim propisima i preporukama J.K.P.“Beogradske elektrane“.
  • Dimenzije ormara su u skladu sa propisima i u zavisnosti od broja pumpi.
Razvodni ormari merne grupe

Razvodni ormari merne grupe

  • Primenjuju se za merenje utrošene aktivne i reaktivne električne energije u poslovnim i proizvodnim objektima.
  • Izrađuju se u skladu sa propisima elektrodistribucije Beograd i ostalih elektrodistribucija.
  • Mogu biti proizvedeni sa ili bez brojila merne grupe.